news 8

استقرار سیستم هاى آموزش و ارزشیابى و خدمات رفاهى در بانک اقتصاد نوین

اخبار
با راه اندازى زیرسیستم ارزشیابی، ارزشیابی‌های دوره‌ای پرسنل و یا هر نظرسنجی و پرسشنامه‌ای قابل اجرا بوده و سازمان با تعریف پرسشنامه مربوطه و افراد مورد نظر جهت تکمیل پرسشنامه…
ادامه مطلب
فهرست