امروزه ايجاد نظام مالى جامع و يكپارچه همسو با نظام حسابدارى تعهدى به عنوان مبناى تصميم گيرى براى دستيابى به اهداف، برنامه ها و سياست هاى دولت، الزامى مى باشد. وجود نظام يكپارچه سبب مى گردد كه اطلاعات سازمان به نحوى دقيق و صحيح جمع آورى گردد و نتايج حاصله به نحو مطلوب در مقاطع زمانى مناسب در اختيار مديران و ذينفعان قرار گيرد. از سوى ديگر، با تصويب نظام حسابدارى بخش عمومى و لازم الاجرا شدن آن از سال ،1394 دستگاههاى دولتى ملزم به ايجاد زيرساخت هاى نرم افزارى منطبق با نظام حسابدارى تعهدى جهت گزارشگرى هاى مالى مدنظر مى باشند.

Cyber Government

شايد به جرات بتوان گفت كه در كنار انتخاب نرم افزار مناسب، مهمترين دغدغه ی مديران ستادى سازمانهاى دولتى چگونگى اجراى اين تغيير و تحول اساسى از مبناى نقدى به تعهدى می باشد. شركت مهندسى رای دانا با در اختيار داشتن كارشناسان و مشاوران زبده و با تجربه در حوزه ى پياده سازى نظام حسابدارى تعهدى در سازمانهاى دولتى، گام به گام در خدمت سازمانهاى دولتى خواهد بود. از مهمترين خدمات قابل ارائه در فاز استقرار سامانه میتوان به موارد زير اشاره كرد:

 • تهيه و گردآورى مبدل كدينگ حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى بخش عمومى.
 • تعريف ارتباط كدينگ حسابدارى با سطوح شناور 10گانه.
 • انتقال اطلاعات كدينگ بر مبناى نظام حسابدارى بخش عمومى.
 • برگزارى كلاسها و كارگاههاى آموزشى در حوزه ثبت رويدادهاى مالى و بودجه اى نظام حسابدارى تعهدى.
 • همكارى در ثبت اسناد حسابدارى بر مبناى نظام حسابدارى تعهدى و آموزش حين استقرار.
 • همكارى و آموزش در زمينهى تهيه ليست اموال مطابق شيوه نامه اموال وزارت امور اقتصادى و دارايى.
 • انتقال اطلاعات اموال به همراه محل هاى استقرار و تحويل گيرنده اموال.
 • همكارى و آموزش در زمينه نحوه ى گزارشگرى صورتهاى مالى.
 • همكارى و آموزش در زمينه نحوه ى تهيه ى گزارش سناما و سنا.
 • همكارى در صدور سند افتتاحيه و بستن حسابها.
 • همكارى و ارائه مشاوره در استخراج كدينگ كالاها و تعريف گروه كالا.
 • انتقال اطلاعات سند ابتداى دوره انبارها.
 • انتقال اطلاعات پرونده هاى پرسنلى، پست و شغل ها، چارت سازمانى و احكام حقوقى.
 • همكارى و ارائه مشاوره در استخراج اهداف، برنامه ها و سرفصل هاى بودجه و ارتباط آنها با كدينگ حساب.
 • همكارى در گزارشگرى مالى و مديريتى به واحد مالى سازمان.
886 111
414627 PD6SKS 772 111

راهكار CyberGovernmentبه عنوان يك راه حل موفق در سازمانهاي دولتي داراي قابليت هاي زير در حوزه سيستم هاي مالي مي باشد

امكان تعريف كدينگ حساب مطابق نظام حسابدارى تعهدى بخش دولتى و ارتباط آنها تا 10سطح شناور.
ثبت و رديابى كليه رويدادهاى مالى و بودجه اى مطابق نظام حسابدارى تعهدى بخش دولتى.
امكان گزارشگرى مالى و مديريتى مطابق استانداردهاى بخش عمومى.
تهيه و ارائه ى كليه صورت هاى مالى دولتى شامل صورت وضعيت مالى، صورت تغيير در وضعيت مالى، صورت مقايسه بودجه و عملكرد، صورت گردش وجوه نقد و يادداشتهاى توضيحى.
ثبت اتوماتيك كليه اسناد مالى مرتبط با ساير زيرسيستم ها مانند خزانه دارى، حقوق دستمزد،انبار، خريد، اموال، بودجه ريزى و …
امكان ثبت صورت مغايرت بانكى بصورت خودكار.
مشاهده آنى گردش و مانده حساب ها توسط ابزار قدرتمند مرور حساب ها.
ارائه گزارش سناما مطابق پروتكل وزارت امور اقتصاد و دارايى

راهكار CyberGovernmentدر خصوص مديريت بودجه ريزي سازمان امكانات زير را به مديران حوزه مربوطه ارايه مي نمايد:

تعريف كليه ى تعاريف، مفروضات واستانداردهاى نظام حسابدارى تعهدى بخش دولتى اعم از سال مالى ، دوره بودجه، و …
پشتيبانى از اصول بودجه بندى و انواع كنترل هاى بودجه اى.
امكان ثبت و رديابى بودجه عمومى و اختصاصى و ثبت مراحل بودجه ريزى (تصويب بودجه، تخصيص اعتبار، تامين اعتبار) و مراحل خرج و صدور اسناد بودجه اى مرتبط، بصورت اتوماتيك.
امكان تعريف اهداف و برنامه ها مطابق سرفصل هاى سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين پشتيبانى از اهداف و برنامه هاى داخلى.
امكان تعريف شاخص هاى كمى و كيفى جهت ارزيابى اهداف سازمان.
امكان تعريف سرفصل ها و رديف هاى بودجه درآمدى و هزينه اى و تخصيص اعتبارات عمومى، اختصاصى و متفرقه.
امكان جابجايى اعتبارات يك سرفصل به سرفصلى ديگر.
امكان كنترل سقف اعتبارات و صدور هشدارهاى لازم.

مديريت فرآيند درخواست كالا، خريد و مديريت دارايي ثابت از ديگر قابليت هاي راهكار CyberGovernment مي باشد:

ثبت مكانيزه فرآيند درخواست كالا از ثبت درخواست تا تحويل از انبار و امكان تعريف چرخه تاييدات درخواست كالا.
امكان كنترل مكانيزه بودجه در هنگام ثبت درخواست كالا.
پشتيبانى از روشهاى قيمت گذارى ميانگين موزون متحرك، ،¬شناسايى ويژه.
دسترسى لحظهاى به موجودى اقلام شركتى و امانى.
ثبت مكانيزه فرآيند خريد و كنترل اعتبارات.
امكان تعريف آيين نامه معاملات (خريد جزء، متوسط و كل)در فرآيند خريد.
ثبت كليه استعلام¬هاى خريد بصورت مكانيزه به همراه الگوريتم انتخاب بهترين تامين كننده.
امكان ثبت و رديابى قراردادهاى خريد، پيمانكارى و فروش.
تعريف اموال،طبقه بندى و ثبت كليه ى عملياتهاى مرتبط با آنها مطابق شيوه نامه دارايی هاى دولت.
امكان محاسبه خودكار استهلاك دارايى ها مطابق شيوه نامه دارایی هاى دولت.
تعريف دامنه پلاك دارايى ها و پشتيبانى از پلاك جديد و قديم اموال

راهكار CyberGovernmentدر حوزه سيستم هاي منابع انساني داراي مزيت هاي زير مي باشد:

پشتيبانى از قوانين انواع استخدامهاى كشورى و وزارت كار.
ثبت و نگهدارى كليه اطلاعات مربوط به پرونده ى پرسنلى.
پشتيبانى از امضاى الكترونيك.
تهيه و ارائه ى فايلهاى حقوق و دستمزد به خزانه كشور و بانكها.
امكان ارايه كليه خدمات به پرسنل از طريق زير سيستم خدمات پرسنلي براى هر پرسنل

134 111
keyboard_arrow_up