خانواده رای دانا

گواهی نامه اخذ شده

ردیف نام و نام خانوادگی                                          گواهی نامه اخذ شده
1. آقای عبدالهادی ضرابی Oracle BPM Suite 11g: Implement
3. آقای عبدالهادی ضرابی Oracle SOA Suite 11g: Build Composite
2. آقای عبدالهادی ضرابی Oracle ADF 11g: build Web Application
4. آقای عبدالهادی ضرابی Intalio – BPM and SOA: Modeling and Design and Executing with Intalio BPM
5. آقای حسن نیلفروشان Oracle BPM Suite 11g: Implement
6. آقای حسن نیلفروشان Oracle SOA Suite 11g: Build Composite
7. آقای حسن نیلفروشان Oracle ADF 11g: build Web Application
فهرست