آقای مهندس محمد نجفی

قائم مقام مدیریت IS/IT (مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

انتخاب سیستم یکپارچه منابع انسانی برای شرکت ایکاپ به لحاظ ویژگی ها و مفروضات خاص کسب و کار این شرکت که به عنوان یک شرکت مشترک (Joint Venture) ایرانی- فرانسوی تحت قانون ایران ثبت گردیده، حساسیت ویژه ای داشت. در این راستا پس از بررسی های متعدد کارشناسان آن شرکت جهت انتخاب شرکت ایرانی توسعه نرم افزار، که نیازمندی های منحصر به فرد مورد انتظار از قبیل:

چند زبانه بودن

امکان اتصال و یکپارچگی با ERP SAP  ایران خودرو به عنوان شرکت مادر ایرانی و میزبان سرویس های ICT ایکاپ

امکان تعریف تقویم کاری مختلط میلادی و شمسی و قواعد دوگانه برای کارکنان ایرانی و فرانسوی را تامین نماید، شرکت رای دانا جهت پیاده سازی ماجول منابع انسانی ERP Cyber انتخاب گردید.

شرکت رای دانا با محور قرار دادن پتانسیل موجود راه کار سازمانی ERP Cyber، ضمن انجام سفارشی سازی های اختصاصی در طی پروژه استقرار سیستم، نسبت به تامین نیازمندی های مورد انتظار و تحویل پروژه اهتمام داشته و امکان کاربرد راهکار سازمانی ERP Cyber را در شرکت های چند ملیتی با زبان و قواعد کاری چندگانه فراهم نموده است. لذا علاوه بر رعایت استانداردهای جهانی و بهره گیری از قابلیت های سیستم یکپارچERP Cyber ، امکان کاربرد در شرکت هایی که فضای کسب و کار بین المللی دارند را نیز به دست آورده است.

IKAP logo
keyboard_arrow_up