بودجه و اعتبارات

star

زیرسیستم بودجه:

بودجه و حسابداری لازم و ملزوم یکدیگرند؛  بودجه با توجه به اهداف و برنامه‌ها در فصول مختلف پیش‌بینی می‌شود تا واحدهای حسابداری کنترل دقیق‌تری در هزینه‌ها داشته باشند.

در سیستم بودجه ابتدا پیش‌بینی‌های بودجه‌ریزی هزینه هر واحد سازمانی ثبت می‌شود و بر اساس درآمدهای سال جاری، درخواست‌های بودجه‌ای تمام واحد سازمانی‌ها تخصیص و تامین اعتبار خواهد شد. گزارش‌های کنترلی مبتنی برمیزان مصرف هر واحد سازمانی، و میزان انحراف آن، مقایسه چند ساله مصرف واحد سازمانی‌های مختلف و سرفصل‌های مختلف در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

نرم افزار مالی
نرم افزار مهندسی محصول

اطلاعات پایه تولید و مهندسی محصول

bahayetamamshode

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

BudBanner

بودجه

QCbanner

کنترل کیفیت

القائمة