شهادات الموظفین

      صف                                 اسم                                                           شهاده
1.آقای عبدالهادی ضرابیOracle BPM Suite 11g: Implement
3.آقای عبدالهادی ضرابیOracle SOA Suite 11g: Build Composite
2.آقای عبدالهادی ضرابیOracle ADF 11g: build Web Application
4.آقای عبدالهادی ضرابیIntalio – BPM and SOA: Modeling and Design and Executing with Intalio BPM
5.آقای حسن نیلفروشانOracle BPM Suite 11g: Implement
6.آقای حسن نیلفروشانOracle SOA Suite 11g: Build Composite
7.آقای حسن نیلفروشانOracle ADF 11g: build Web Application

دا

القائمة